Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

KLIMAVENLIGT BYGGERI

Rammeaftale med 12 Sjællandske Kommuner, 2012- 2105
Lyngkilde har vundet en af i alt 6 parallelle rammeaftaler med Region Sjælland og 12 sjællandske kommuner. Rammeaftaler vedrører teknisk rådgivning og bistand til forbedring af energieffektiviteten i regionens og de 12 kommuners bygninger. Region Sjælland har på vegne af regionen og 12 af regionens kommuner (Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød, Slagelse og Vordingborg) ansøgt den Europæiske Investerings Bank (EIB) om og fået bevilget 18,6 mio kr. til at forberede energiinvesteringer for 465 mio kr. på regionens og de 12 kommuners ejendomme.
Rammeaftalen løber i 4 år

3 Sjællandske Kommuner, Stort solcelleprojekt, 2012-2013
3 kommuner går sammen og vælger Lyngkilde til stort solcelleprojekt. Det drejer sig om Køge, Faxe og Holbæk Kommune der via REEEZ samarbejdet har valgt Lyngkilde til at undersøge mulighederne for etablering af solcelleanlæg og omfanget af disse på i alt 18 større kommunale bygninger. Der forventes mulighed for at etablere mellem 10.000- 20.000 m2 solceller.

Rødvig, Børneinstitutioner, fritidsklub og multihal, 2009-2011
Det langsigtede mål er at gøre Stevns Kommune til en CO2-neutral kommune,
og da kultur, sport og institutioner ofte er meget energikrævende aktiviteter, har
kommunen valgt at indrette byggeriet som en energiproducerende enhed.
Det samlede grundareal er på ca. 3 ha, og det samlede nybyggeri udgør ca.
2.700 m2. Mod Vemmetoftevej er byggeriet i én etage og rummer institutioner,
bestående af vuggestue, børnehave samt fritids- og ungdomsklub. Der er depotrum, køkken og større grupperum. Der skal i indretningen være en grad af ”elastik” og fleksibilitet, som gør det muligt, uden større investeringer, at ændre fra børnehavepladser til vuggestuepladser eller omvendt. Den store sydvestvendte facade mod banelegemet, det store tagområde, samt
det omfattende grundareal giver mulighed for at etablere forskellige energimæssige tiltag som for eksempel en kombination af optimal isolering, solceller til el-produktion, solfangere til det varme vand, jordvarme til rumopvarmning, højeffektivt varmegenvinding samt fleksible facader, hvor huset selv regulerer, hvor meget lys og varme, der kommer ind gennem vinduerne.
Samlet budget ca. 65 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Står for programmering, bygherrerådgivning, projektledelse, planlægning af alle ingeniørdiscipliner.
Bygherre: Stevns Kommune
Underrådgiver på arkitektarbejder: White arkitekter A/S, Næstved

Køng, Certificeret passivhus, 2009
Det er familiens ønske at skabe et passivhus, der afslutningsvis kan blive certificeret efter gældende tyske normer for passivhus, beregnet på PHPP.
Nybyggeriet er på ca. 125 m2 og indeholder sædvanlige rum for en bolig og opføres i to forskudte planer. Opvarmning foretages hovedsageligt som luftvarme dog med gulvvarme i udvalgte rum. Opvarmningskilde er et jordvarmeanlæg samt varmepumpe i ventilationsanlæg.
Samlet budget ca. 3 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Står for energiberegning på PHPP, planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn
Bygherre: Privatperson i Køng
Arkitekt og projektleder: Ole Kjærulff´s Tegnestue, Rønnebæk

Haslev, Mandskabsbygning, Park- og vejafdelingen, 2009
I forbindelse med opførelse af mandskabsbygning til Park- og Vejafdelingen i
Faxe Kommune projekterer Lyngkilde a/s i øjeblikket et større solcelleanlæg samt
luft til vand varmepumpe. Bygningen opføres som klasse 1 byggeri.
Lyngkildes medvirken: Totalrådgivere, projektledere og byggeledere
Samlede håndværkerudgifter: ca. 5 mio kr. excl. moms
Bygherre: Faxe Kommune.
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S.

Dianalund, Ny voksenafdeling på Filadelfia, 2009
Nybyggeriet er på ca. 3.600 m2, og indeholder bl.a. psykoterapeutisk afdeling, aktivitetsrum, terapirum, konferencerum og personalerum på 1. sal. Ambulatoriet ligger på henholdsvis stue- og 1.salsplan. Søvnlaboratoriet i stueetage ved gangforbindelse mellem ny voksenafdeling og eksisterende neurofysiologisk afdeling. Der indarbejdes en række tiltag for at reducere ressourceforbrug, CO2 udslip og energiforbrug i dette nybyggeri.
I forbindelse med etablering af en ny psykiatriafdeling på Filadelfia i Dianalund
har Lyngkilde projekteret et solcelleanlæg på 1.000 m2, der placeres dels indbygget i facader og dels på taget af nybyggeriet. Solceller producerer elektricitet gennem en direkte omsætning af lysets energiindhold. Solceller til produktion af strøm til den almindelige elforsyning og solcellerne
kan internationalt komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens energiforsyning.
Samlede anlægsinvestering: ca. 4,3 mio kr. excl. moms (alene til solcelle anlæg)
Årlig produktion: ca. 114.000 kWh (svarende til forbruget i ca. 15 parcelhuse)
Reduceret CO2 udslip. ca. 100 tons pr. år.
Arkitekt og totalrådgiver: Arkitektfirmaet HS, Slagelse.

Næstved, Rønnebæksholm, 2009
Næstved Kommune og Realdania har en bevilling på 3,6 mio. kr. til renovering af
Herskabsstalden på kunstmuseet Rønnebæksholm. Dette skal fordoble Kunst- og Kulturcentrets areal. Staldens oprindelige stengulv og de hvidpudsede vægge bibeholdes, så rummets originale karakter bevares. Ligeledes søges de oprindelige spiltove med de fint udskårne stolper i skønvirkestil bevaret, og Herskabsstalden vil fremover kunne bruges til udstillinger og mindre
koncerter, hvor rummets særlige stemning bliver et bidrag til helhedsoplevelsen. Næstved Kommune, der er bygherre på projektet, betegner projektet som et regionalt kulturelt fyrtårn, der er et led i Næstved Kommunes vision om en central placering på det kulturelle Danmarkskort. Berings Tegnestue ApS har udarbejdet projektet med Lyngkilde a/s som ingeniør og rådgiver vedrørende bæredygtighed og alternative energiformer, der gennem en ny anvendelse skal bringe den smukke, historiske bygning ind i fremtiden.
Der arbejdes med følgende tiltag:
Varmepumpeanlæg luft/vand bestående af 3 varmepumper koblet i kaskade.
Reduceret CO2 udslip: ca. 1,4 tons pr. år. Solcelleanlæg, der producerer elektricitet gennem en direkte omsætning af lysets energiindhold. Solceller til produktion af strøm til den almindelige elforsyning og solcellerne kan internationalt komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens energiforsyning. Til Herskabsstalden kan et nettilsluttet anlæg med ca. 50 m2 solceller placeret på
taget være egnet til at give et mærkbart tilskud til el-produktionen og være et
synligt bidrag til klimaforbedring. Det er valgt at foreslå et anlæg, der i lange perioder dækker langt det meste af bygningens el-behov. Solcellerne tænkes placeret på tag, som et bånd langs
rytterlys.
Årlig produktion: ca. 5.000 kWh.
Reduceret CO2 udslip. ca. 5 tons pr. år.

Næstved, NK-Forsyning A/S, Kantine- og omklædningsbygning, 2009
I forbindelse med opførelse af kantine og omklædningsbygning, som fælles faciliteter til el- og vandforsyningens personale, projekterer Lyngkilde a/s i øjeblikket et ca. 170 m2 solcelleanlæg delvist net-tilsluttet og delvist tilsluttet til ladestationer for el-biler. Bygningen opføres som klasse 1 byggeri og opfylder kravene i Næstved Kommunes Klimahandlingsplan.
Samlede håndværkerudgifter: ca. 5 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgivere, projektledere og byggeledere
Bygherre: NK-Forsyning A/S
Arkitekt: White arkitekter A/S.

Næstved, Rønnebækhave, 2005
Opførelse af 23 almennyttige familieboliger. Bebyggelsen består af 2 blokke med 3- og 4-rums boliger i ét og to plan. Blokkene er opført med sandwichfacadeelementer med teglsten, betonetageadskillelse og spær med betontagsten. Den ene blok består af 8 boliger, som energimæssigt er udført som et ”passivehus”, højisoleret med jordvarmeanlæg og solcelledrevet ventilation som forsøgsprojekt. Byggeriet er udført i hovedentreprise ved Hansen og Andersen A/S.
Samlede håndværkerudgifter ca. 19 mio kr. excl. moms
Lyngkildes medvirken: Totalrådgiver, har projekteret og har ført tilsyn med alle ingeniørdiscipliner samt forestået byggeledelsen.
Bygherre: Boligselskabet Trollebo v/ Dansk Boligselskab s.m.b.a.
Arkitekt: Suensons Tegnestue A/S, København
Energi-forsøgsprojekt: Cenergia Energy Consultants

Næstved, Firkløveren, Boligbyggeri, 2003
Opførelse af 32 nye familieboliger fordelt ligeligt mellem to og tre værelser. Samlet areal, 2.544 m2.
Genbrug af regnvand til toiletskyld

  • Begrænsning af PVC i byggematerialer
  • Lavtemperaturfjernvarme
  • Returfjernvarme
  • Let tilgængelige installationer
  • Kompakt byggeri
  • Øget isolering
  • A-mærkede elforbrugende apparater
  • Miljøvenlige/mærkede byggematerialer

Byggeriet modtog Næstved Kommunes energipris 2004.
Samlede håndværkerudgifter ca. 21 mio kr. excl. moms
Bygherre: Næstved Boligselskab
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S.

 

Lyngkilde | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1A, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.