Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fjernvarme

Lyngkildes ingeniører og fjernvarmespecialister har mere end 35 års erfaring med dimensionering og projektering af fjernvarmeledningsnet, såvel i forbindelse med udvidelse af forsyningsområder som renovering af eksisterende ledninger.

Lyngkilde udfører alle ydelser til gennemførelse af jeres fjernvarmeprojekt fra start til slut.

Vores ydelser omfatter forundersøgelser herunder koordinering, budgetlægning, hoved- og detailprojektering, udarbejdelse af komplet udbudsmateriale, prækvalifikation, EU-udbud og afholdelse af licitation samt projekt- og byggeledelse, tilsyn og kontrol, afleveringsforretning, byggeregnskab og dokumentation.

Vi udarbejder projekter til myndighedsbehandling og -forhandling, herunder tracering, indhentning af LER-oplysninger og miljøundersøgelser. Vi projektudvikler og udarbejder projektskitser.

Vi gennemfører al projektering og dimensionering ved udarbejdelse af for- og detailprojekt, herunder identifikation af ledningsomlægninger for koordinering med øvrige ledningsejere.

Vi udarbejder af udbudsstrategi, udbudsmateriale og bygherreoverslag, herunder rådgivning om udbudsform, kontraktform og tildelingskriterier, evaluering af prækvalifikationsansøgninger og tilbud, deltagelse i forhandlingsmøder.

Vi afholder licitation samt kontraktforhandling og indstilling til accept.

I udførelsesfasen forestår Lyngkilde den samlede byggeledelse og tilsyn for bygherre, herunder dokumentation af rørstatik og dialog med leverandører samt udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed, Arbejdsmiljøkoordinering (P).

Det hjælper vi med

  • Projektledelse og byggeledelse
  • Aftale med fjernvarmekunde/forbruger om stikledningsplacering, herunder placering af hovedventiler samt stikledningstegninger.
  • Økonomistyring og byggeregnskab.
  • Bistand til bygherres udbud, byggeledelse/tilsyn, projektledelse og projektering.
  • Koordinering med vejmyndighed.
  • Vejsyn og afsætning af tracé.
  • Trafikplanlægning.
  • Forhandling og koordinering med berørte parter.
  • Møder og aftaler med ledningsejere og lodsejere samt forberedelse af data til tinglysning.
  • Gennemførelse af kvalitetssikring, såvel ved egenkontrol som ved kontrol af entreprenørens KS-materiale.

Har du spørgsmål til dit fjernvarmeprojekt?

Kontakt rådgivende ingeniør Helle Nielsen for mere information om vores kompetencer inden for fjernvarme.

Referencer inden for fjernvarme

Udvidelse af fjernvarmeforsyningen i områderne 33 og 39 i Næstved

Lyngkilde har for Næstved Fjernvarme A.m.b.A udvidet fjernvarmeområder med i alt 11 km ledningsanlæg i et større erhvervsområde i Næstved . De tidligere naturgaskunder er under udførelsen konverteret til fjernvarme.

Udvidelse af fjernvarmeforsyningen i områderne 3, 4 og 5

Lyngkilde har for Næstved Fjernvarme A.m.b.A udvidet tre fjernvarmeområder med i alt 35 km ledningsanlæg. Flere end 900 naturgaskunder har under udførelsen konverteret til fjernvarme.

Om Lyngkilde

Lyngkilde er din pålidelige rådgiver med ekspertise inden for alle traditionelle ingeniørfag inden for totalrådgivning, byggeri og anlæg. Vi tilbyder skræddersyede løsninger til forskellige sektorer som sundhedsvæsenet, erhverv, boliger og institutioner.