Følg os på Linkedin
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

PASSIVHUS

CASE:
ENERGIPRODUCERENDE MULTIHUS
I RØDVIG 2010
TILSVARENDE PROJEKTER
CERTIFICERET PASSIVHUS
FILADELFIA
NK-FORSYNING
RØNNEBÆKHAVE
RØNNEBÆKHOLM

IDE
Opgaven omfatter arbejder i forbindelse med etablering af børneinstitutioner,
fritidsklub og multihus i Rødvig, Stevns Kommune.
Det langsigtede mål er at gøre Stevns Kommune til en CO2-neutral kommune,
og da kultur, sport og institutioner ofte er meget energikrævende aktiviteter, har
kommunen valgt at indrette multihuset som en energiproducerende enhed.

BYGHERRE
Stevns Kommune.

OMFANG
Det samlede grundareal er på ca. 3 ha, og det samlede nybyggeri udgør ca.
2.700 m2. Mod Vemmetoftevej er byggeriet i én etage og rummer institutioner,
bestående af vuggestue, børnehave samt fritids- og ungdomsklub. Der er depotrum, køkken og større grupperum. Der skal i indretningen være en grad af
”elastik” og fleksibilitet, som gør det muligt, uden større investeringer, at ændre
fra børnehavepladser til vuggestuepladser eller omvendt.

Den store sydvestvendte facade mod banelegemet, det store tagområde, samt
det omfattende grundareal giver mulighed for at etablere forskellige energimæssige
tiltag som for eksempel en kombination af optimal isolering, solceller til elproduktion, solfangere til det varme vand, jordvarme til rumopvarmning, højeffektivt varmegenvinding samt fleksible facader, hvor huset selv regulerer, hvor
meget lys og varme, der kommer ind gennem vinduerne.
Opgaven udføres i totalentreprise.

TIDSPLAN
Byggeriet omfatter 3 etaper og gennemføres i takt med at finansieringsgrundlag
kan tilvejebringes.
Første etape indeholder en børneinstitution til 100 børn.
Areal ca. 900 m². Tilkørsel og parkering, indhegnet legeareal til ca.100 børn.
Gennemføres i 2010 og skal være "netto" energiproducerende.

Anden etape er en børneinstitution til 80 børn samt fritidsklub til 60-80 børn. Areal
ca. 900 m² i tæt kontakt/ sammenbygget med institutionen i etape 1. Gennemføres i 2010 eller 2011 eller senere. Skal være "netto" energiproducerende. Tilkørsel og parkering. Indhegnet legeareal til 60-80 små børn.

Opholdsareal til klubbørn i nær kontakt til øvrige aktiviteter på grunden. Placeres,
så der inviteres til aktivitet og eventuel organiseret idræt.
Fodboldbaner renoveres og udbygges.
Et multirum/hus, der egner sit til leg og bevægelse, musik og dans. Møderum/
klubrum, køkken, bogudlevering, omklædningsrum m.v. Areal ca. 900 m².
Tilkørsel og parkering.

Adgang til friarealer. I nær kontakt til øvrige aktiviteter på grunden. Placeres, så
der inviteres til aktivitet og eventuel organiseret idræt. Belægninger og indretning
i terræn, der inviterer til leg og bevægelse. Gennemføres, når midler fra fonde
m.v. er tilvejebragt. Skal være "netto" energiproducerende.

LYNGKILDE A/S´ MEDVIRKEN
Lyngkilde a/s står for bygherrerådgivning, projektledelse, planlægning af alle ingeniørdiscipliner.

SAMARBEJDSPARTNERE
Arkitekt: White arkitekter A/S, Næstved

ØKONOMI
Samlet budget ca. 65.000.000 kr. excl. moms

EKSEMPLER PÅ TILSVARENDE PROJEKTER CERTIFICERET PASSIVHUS I KØNG 2009
Det er familiens ønske at skabe et passivhus, der afslutningsvis kan blive certificeret efter gældende tyske normer for passivhus, beregnet på PHPP.

Nybyggeriet er på ca. 125 m2 og indeholder sædvanlige rum for en bolig og opføres i to forskudte planer. Opvarmning foretages hovedsageligt som luftvarme dog med gulvvarme i udvalgte rum. Opvarmningskilde er et jordvarmeanlæg samt varmepumpe i ventilationsanlæg.

Projektering og udbud er foretaget i foråret 2009.
Byggeperiode fra august til oktober 2009.

Samlet budget ca. 3.000.000 kr. excl. moms
Bygherre: Privatperson i Køng.

Lyngkilde a/s står for energiberegning på PHPP, planlægning og projektering af alle ingeniørdiscipliner samt fagtilsyn.

Arkitekt og projektleder: Ole Kjærulff´s Tegnestue, Rønnebæk

RØNNEBÆKHAVE, 2005
Opførelse af 23 almennyttige familieboliger.
Bebyggelsen består af 2 blokke med 3- og 4-rums boliger i ét og to plan.
Blokkene er opført med sandwichfacadeelementer med teglsten, betonetageadskillelse og spær med betontagsten.

Den ene blok består af 8 boliger, som energimæssigt er udført som et ”passive
house”, højisoleret med jordvarmeanlæg og solcelledrevet ventilation som forsøgsprojekt.
Håndværkerudgifter: ca. kr. 19 mill. excl. moms.
Byggeriet er udført i hovedentreprise ved Hansen og Andersen A/S.
Bygherre: Boligselskabet Trollebo v/ Dansk Boligselskab s.m.b.a.

Lyngkilde a/s har været totalrådgiver, har projekteret og har ført tilsyn med alle
ingeniørdiscipliner samt forestået byggeledelsen.

Arkitekt: Suensons Tegnestue A/S, København.
Energi-forsøgsprojekt: Cenergia Energy Consultants.

MANDSKABSBYGNING, PARK- OG VEJAFDELINGEN, Haslev 2009
I forbindelse med opførelse af mandskabsbygning til Park- og Vejafdelingen i
Faxe Kommune projekterer Lyngkilde a/s i øjeblikket et større solcelleanlæg samt
luft til vand varmepumpe.

Bygningen opføres som klasse 1 byggeri.

Lyngkilde a/s er totalrådgivere, projektledere og byggeledere

Håndværkerudgifter: ca. kr. 5 mill. excl. moms.

Bygherre: Faxe Kommune.
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S.

NY VOKSENAFDELING PÅ FILADELFIA, Dianalund 2009
Nybyggeriet er på ca. 3.600 m2, og indeholder bl.a. psykoterapeutisk afdeling,
aktivitetsrum, terapirum, konferencerum og personalerum på 1.sal. Ambulatoriet
ligger på henholdsvis stue- og 1.salsplan. Søvnlaboratoriet i stueetage ved gangforbindelse mellem ny voksenafdeling og eksisterende neurofysiologisk afdeling.

Der indarbejdes en række tiltag for at reducere ressourceforbrug, CO2 udslip og
energiforbrug i dette nybyggeri. Byggeriet pågår, og forventes færdig sommeren
2010.

1000 m2 solcelleanlæg
I forbindelse med etablering af en ny psykiatriafdeling på Filadelfia i Dianalund
har Lyngkilde a/s projekteret et solcelleanlæg på 1000 m2, der placeres dels
indbygget i facader og dels på taget af nybyggeriet.

Solceller producerer elektricitet gennem en direkte omsætning af lysets energiindhold.
Solceller til produktion af strøm til den almindelige elforsyning og solcellerne
kan internationalt komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens energiforsyning.

Anlægsinvestering: ca. 4.300.000 kr. excl. moms (alene til solcelle anlæg)
Årlig produktion: ca. 114.000 kWh (svarende til forbruget i ca. 15 parcelhuse)
Reduceret CO2 udslip. ca. 100 tons pr. år.

Arkitekt og totalrådgiver: Arkitektfirmaet HS, Slagelse.

RØNNEBÆKSHOLM, 2009
Næstved Kommune og Realdania har en bevilling på 3,6 mio. kr. til renovering af
Herskabsstalden på kunstmuseet Rønnebæksholm.

Dette skal fordoble Kunst- og Kulturcentrets areal. Staldens oprindelige stengulv
og de hvidpudsede vægge bibeholdes, så rummets originale karakter bevares.

Ligeledes søges de oprindelige spiltove med de fint udskårne stolper i skønvirkestil
bevaret, og Herskabsstalden vil fremover kunne bruges til udstillinger og mindre
koncerter, hvor rummets særlige stemning bliver et bidrag til helhedsoplevelsen.

Næstved Kommune, der er bygherre på projektet, betegner projektet som et
regionalt kulturelt fyrtårn, der er et led i Næstved Kommunes vision om en central
placering på det kulturelle Danmarkskort.

Berings Tegnestue ApS har udarbejdet projektet med Lyngkilde a/s som ingeniør
og rådgiver vedrørende bæredygtighed og alternative energiformer, der gennem
en ny anvendelse skal bringe den smukke, historiske bygning ind i fremtiden.

Der arbejdes med følgende tiltag:
Varmepumpeanlæg luft/vand bestående af 3 varmepumper koblet i kaskade.
Reduceret CO2 udslip: ca. 1,4 tons pr. år.

Solcelleanlæg, der producerer elektricitet gennem en direkte omsætning af lysets
energiindhold. Solceller til produktion af strøm til den almindelige elforsyning og
solcellerne kan internationalt komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens energiforsyning.

Til Herskabsstalden kan et nettilsluttet anlæg med ca. 50 m2 solceller placeret på
taget være egnet til at give et mærkbart tilskud til el-produktionen og være et
synligt bidrag til klimaforbedring.

Det er valgt at foreslå et anlæg, der i lange perioder dækker langt det meste af
bygningens el-behov. Solcellerne tænkes placeret på tag, som et bånd langs
rytterlys.
Årlig produktion: ca. 5.000 kWh.
Reduceret CO2 udslip. ca. 5 tons pr. år.

NK-FORSYNING A/S, Næstved, kantine og omklædningsbygning, 2009
I forbindelse med opførelse af kantine og omklædningsbygning, som fælles faciliteter til el- og vandforsyningens personale, projekterer Lyngkilde a/s i øjeblikket et ca. 170 m2 solcelleanlæg delvist net-tilsluttet og delvist tilsluttet til ladestationer for el-biler.

Bygningen opføres som klasse 1 byggeri og opfylder kravene i Næstved Kommunes Klimahandlingsplan.

Lyngkilde a/s er totalrådgivere, projektledere og byggeledere

Håndværkerudgifter: ca. kr. 5 mill. excl. moms.

Bygherre: NK-Forsyning A/S
Arkitekt: White arkitekter A/S.

FIRKLØVEREN, boligbyggeri i Næstved 2003
Opførelse af 32 nye familieboliger fordelt ligeligt mellem to og tre værelser.
Samlet areal, 2.544 m2.
Byggeperiode april til november 2003.

Bygherre: Næstved Boligselskab
Arkitekt: Casa Arkitekter A/S.

Håndværkerudgifter: kr. 21 mill. excl. moms.

  • Genbrug af regnvand til toiletskyld
  • Begrænsning af PVC i byggematerialer
  • Lavtemperaturfjernvarme
  • Returfjernvarme
  • Let tilgængelige installationer
  • Kompakt byggeri
  • Øget isolering
  • A-mærkede elforbrugende apparater
  • Miljøvenlige/mærkede byggematerialer


Byggeriet modtog Næstved Kommunes energipris 2004.

Lyngkilde a/s | Præstøvej 39, 4700 Næstved | Theilgaards Torv 1, 4600 Køge | Telefon 55 72 66 11 | CVR 1901 5637 |
Copyright © Lyngkilde Rådgivende ingeniører FRI - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN. | Webdesign by R-Team.